Added future/unicode.lisp

Pascal J. Bourguignon [2021-12-07 08:37]
Added future/unicode.lisp
Filename
future/unicode.lisp
diff --git a/future/unicode.lisp b/future/unicode.lisp
new file mode 100644
index 0000000..b6a7c93
--- /dev/null
+++ b/future/unicode.lisp
@@ -0,0 +1,199 @@
+(defparameter *combining-ranges*
+ '((#x0300 #x036f diacritical-marks       (1.0 4.1))
+  (#x1ab0 #x1aff diacritical-marks-extended   7.0)
+  (#x1dc0 #x1dff diacritical-marks-supplement  (4.1 5.2))
+  (#x20d0 #x20ff diacritical-marks-for-symbols (1.0 5.1))
+  (#xfe20 #xfe2f half-marks           (1.0 8.0))
+  (#x3099 dakuten)
+  (#x309a handkuten)
+  ;; etc other blocks contain combining codes
+  ))
+
+(defun combining-codepoint-p (codepoint)
+ (loop
+   :for (min max . nil) :in *combining-ranges*
+   :thereis (if (integerp max)
+         (<= min codepoint max)
+         (= min codepoint))))
+
+
+(deftype codepoint () `(integer 0 1114111))
+
+(defclass unicode-character ()
+ ((codepoints :initarg :codepoints
+        :reader unicode-character-codepoints
+        :type vector)))
+
+(defmethod unicode-char= ((a unicode-character) (b unicode-character))
+ (equalp (unicode-character-codepoints a)
+     (unicode-character-codepoints b)))
+
+(defclass unicode-string ()
+ ((characters :initarg :characters
+        :reader unicode-string-characters
+        :type vector)))
+
+(eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
+
+ (defun list-of-codepoint (object)
+  (and (consp object)
+     (typep (car object) 'codepoint)
+     (or (null (cdr object))
+       (list-of-codepoint (cdr object))))
+  (and (listp object)))
+
+ (defun vector-of-codepoint (object)
+  (and (vectorp object)
+     (every (lambda (element)
+         (typep element 'codepoint))
+        object)))
+
+ (defun vector-of-unicode-character (object)
+  (and (vectorp object)
+     (every (lambda (element)
+         (typep element 'unicode-character))
+        object))))
+
+(deftype list-of  (element-type) `(and list  (satisfies ,(intern (format nil "LIST-OF-~A" element-type)))))
+(deftype vector-of (element-type) `(and vector (satisfies ,(intern (format nil "VECTOR-OF-~A" element-type)))))
+
+
+
+(defmethod print-object ((uchar unicode-character) stream)
+ (when *print-readably*
+  (format stream "#\\"))
+ (format stream "~A" (map 'string 'code-char (unicode-character-codepoints uchar)))
+ uchar)
+
+(defun make-unicode-character (codepoint &rest codepoints)
+ (let ((cpoints (if (consp codepoint)
+           (coerce codepoint 'vector)
+           (coerce (cons codepoint codepoints) 'vector))))
+  (unless (every (lambda (codepoint) (typep codepoint 'codepoint)) cpoints)
+   (error 'type-error :datum cpoints :expected-type 'vector-of-codepoint))
+  (make-instance 'unicode-character :codepoints cpoints)))
+
+(defmethod print-object ((ustring unicode-string) stream)
+ (if *print-readably*
+   (loop
+     :with escape := (make-unicode-character (char-code #\\))
+     :with dquote := (make-unicode-character (char-code #\"))
+     :for uchar :across (unicode-string-characters ustring)
+     :initially (format stream "\"")
+     :if (or (unicode-char= escape uchar)
+         (unicode-char= dquote uchar))
+     :do (format stream "\\")
+     :end
+     :do (princ uchar stream)
+     :finally (format stream "\""))
+   (loop :for uchar :across (unicode-string-characters ustring)
+      :do (princ uchar stream)))
+ ustring)
+
+(defun codepoints-to-string (vector-of-codepoints)
+ (loop
+   :with characters := '()
+   :with current-character := '()
+   :for codepoint :across vector-of-codepoints
+   :do (cond
+      ((combining-codepoint-p codepoint)
+      (push codepoint current-character))
+      (current-character
+      (push (make-unicode-character (nreverse current-character)) characters)
+      (setf current-character (list codepoint)))
+      (t
+      (setf current-character (list codepoint))))
+   :finally (when current-character
+        (push (make-unicode-character (nreverse current-character)) characters))
+    (return (make-instance 'unicode-string :characters (coerce (nreverse characters) 'vector)))))
+
+(defmethod make-unicode-string ((initial-contents string))
+ (codepoints-to-string (map 'vector 'char-code initial-contents)))
+
+(make-unicode-character (cons 97 (loop :for codepoint :from #x0300 :to #x036f :collect codepoint)))
+;; --> à̴̵̶̷̸̡̢̧̨̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̽̾̿̀́͂̓̈́͆͊͋͌̕̚ͅ͏͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͘͜͟͢͝͞͠͡
+
+
+(defmethod unicode-length ((string unicode-string))
+ (length (unicode-string-characters string)))
+
+(defmethod unicode-subseq ((string unicode-string) start end)
+ ;; O(- end start)
+ (make-instance 'unicode-string
+   :characters (subseq (unicode-string-characters string) start end)))
+
+(make-instance 'unicode-string
+  :characters (coerce (loop
+              :for ch :from 97 to (+ 97 25)
+              :collect (apply (function make-unicode-character)
+                      ch
+                      (loop :repeat (random 4)
+                       :collect (+ #x0300 (random (- #x036f #x0300)))))) 'vector))
+
+;; ab̂̃͘cd͗e̋f̶g̋hͬi̥͉͎ǰ͚ͭḵ̏̈́l̳m̭ṉ̵̰o̮̳pq̻r̦͕̿ș̐͞t͓͝͡u̼̔͋v̞̝w̓xy̿̽zͣ
+;; abc̝d̬͎͝e̠f̥̀͠g̭̫͐h̶i͚j͔̐ͅk̀l̨̄͡ṃ̂n̢̺o͛p̲̩q̿ͤ͜r͛ͫ͠s͜t̓͌uv͍w̬̙̃x̻̪y̸z
+;; a͉̿̀b͌c̢̏d̟͙̺e̳ͭ͂fg͎̾̆hijk̈́ͫlm͇̮̂nͮͅǫ́p̹͐qr͖̝̔ṡ͂͑t̟̀u̜̲͝v̽wxy̳ͣz͉ͨ̅
+
+(unicode-subseq
+ (make-instance 'unicode-string
+   :characters (coerce (loop
+              :for ch :from 97 to (+ 97 25)
+              :collect (apply (function make-unicode-character)
+                      ch
+                      (loop :repeat (random 4)
+                        :collect (+ #x0300 (random (- #x036f #x0300)))))) 'vector))
+ 5 15)
+
+;; f̅gͥh̎î͍̻j͙̠̿ķ̢̏ḻ̉̽mn̞̜͘o̳͌̄
+;; f̷̙̍g͍̻ͅȟ̜̰i͛͢jķ͇ḷ̂m̪̼̿n͝ȯ
+;; f̀̒͆g̩h͇͑ị̕͜j̅k̬͆l̝̖ͦm͂͆n̤̅o
+
+(rotate (length))
+(apropos "ROTATE")
+
+(defun nrotate-vector (n vector &optional (start 0) end)
+ (let* ((end (or end (length vector)))
+     (len (- end start))
+     (n  (mod n len)))
+  (when (plusp n)
+   ;; 0   start  start+n end    (length vector)
+   ;; |-------|-----------|----|---------|
+   (let ((temp (make-array n :element-type (array-element-type vector))))
+    (replace temp vector  :start2 start :end2 (+ start n))
+    (replace vector vector :start1 start :start2 (+ start n) :end2 end)
+    (replace vector temp  :start1 (+ start (- len n)))))
+  vector))
+
+(defun test/nrotate-vector ()
+ (assert (string= " World!Hello"
+          (nrotate-vector 5 (copy-seq "Hello World!"))))
+ (assert (string= "Hello ldWor!"
+          (nrotate-vector 3 (copy-seq "Hello World!") 6 11)))
+ (assert (string= "Hello World!"
+          (nrotate-vector 0 (copy-seq "Hello World!") 3 10)))
+ :success)
+
+(nrotate-vector 1 "z͉ͨ̅" 1)
+;; --> "z͉̅ͨ"
+
+(let ((string (make-unicode-string "hi z͉ͨ̅ cool")))
+ (values (nrotate-vector 1 (unicode-character-codepoints (aref (unicode-string-characters string) 3)) 1)
+     string))
+;; --> #(122 841 773 872)
+;;   "hi z͉̅ͨ cool"
+
+
+(let ((string (make-unicode-string "a͉̿̀b͌c̢̏d̟͙̺e̳ͭ͂fg͎̾̆hijk̈́ͫlm͇̮̂nͮͅǫ́p̹͐qr͖̝̔ṡ͂͑t̟̀u̜̲͝v̽wxy̳ͣz͉ͨ̅")))
+ (values (unicode-length string)
+     (copy-seq (unicode-string-characters string))
+     (nrotate-vector 3 (unicode-string-characters string) 5 21)))
+;; --> 26
+;;   #(a͉̿̀ b͌ c̢̏ d̟͙̺ e̳ͭ͂ f g͎̾̆ h i j k̈́ͫ l m͇̮̂ nͮͅ ǫ́ p̹͐ q r͖̝̔ ṡ͂͑ t̟̀ u̜̲͝ v̽ w x y̳ͣ z͉ͨ̅)
+;;   #(a͉̿̀ b͌ c̢̏ d̟͙̺ e̳ͭ͂ i j k̈́ͫ l m͇̮̂ nͮͅ ǫ́ p̹͐ q r͖̝̔ ṡ͂͑ t̟̀ u̜̲͝ f g͎̾̆ h v̽ w x y̳ͣ z͉ͨ̅)
+(let ((string "a͉̿̀b͌c̢̏d̟͙̺e̳ͭ͂fg͎̾̆hijk̈́ͫlm͇̮̂nͮͅǫ́p̹͐qr͖̝̔ṡ͂͑t̟̀u̜̲͝v̽wxy̳ͣz͉ͨ̅"))
+ (values (length string)
+     (copy-seq string)
+     (nrotate-vector 3 string 5 21)))
+;; --> 69
+;;   "a͉̿̀b͌c̢̏d̟͙̺e̳ͭ͂fg͎̾̆hijk̈́ͫlm͇̮̂nͮͅǫ́p̹͐qr͖̝̔ṡ͂͑t̟̀u̜̲͝v̽wxy̳ͣz͉ͨ̅"
+;;   "a͉̿̀b̏d̟͙̺e̳ͭ͂fg͎̾͌c̢̆hijk̈́ͫlm͇̮̂nͮͅǫ́p̹͐qr͖̝̔ṡ͂͑t̟̀u̜̲͝v̽wxy̳ͣz͉ͨ̅"
ViewGit